Art. 68. - [Decyzje nadzorcze wydawane przez organy dozoru jądrowego] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  68.  [Decyzje nadzorcze wydawane przez organy dozoru jądrowego]
1. 
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej organy dozoru jądrowego wydają nakazy lub zakazy, które zapewnią usunięcie takiego zagrożenia, a w szczególności:
1)
nakaz zmniejszenia mocy reaktora;
2)
nakaz zawieszenia eksploatacji obiektu jądrowego;
3)
nakaz wstrzymania instalowania określonych urządzeń;
4)
nakaz wstrzymania pracy z określonym źródłem promieniowania jonizującego;
5)
zakaz wykonywania określonych prac lub czynności.
2. 
Nakazy lub zakazy podlegają natychmiastowemu wykonaniu i są wydawane pisemnie, a w wyjątkowych przypadkach - ustnie, przy czym powinny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).