Art. 46. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r. do: 15 października 2023 r.
Art.  46.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, uwzględniając:

1)
dodatkowe wymagania techniczne dotyczące takich urządzeń i pracowni je stosujących nieokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 45;
2)
sposób prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta.