[Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotycząca planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej... - Dz.U.2021.1941 t.j. - OpenLEX

Art. 39b. - [Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotycząca planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności wnioskodawcy] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1941 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  39b.  [Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotycząca planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności wnioskodawcy]
1. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia inwestor może zwrócić się do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności oraz projektów dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia.
2. 
Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych - w terminie 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.