[Wyprzedzająca opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o planowanej lokalizacji obiektu jądrowego] - Art. 36a. - Prawo... - Dz.U.2021.1941 t.j. - OpenLEX

Art. 36a. - [Wyprzedzająca opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o planowanej lokalizacji obiektu jądrowego] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1941 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  36a.  [Wyprzedzająca opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o planowanej lokalizacji obiektu jądrowego]
1. 
Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę inwestor obiektu jądrowego może wystąpić do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie inwestora, jego siedzibę i adres;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
3)
określenie rodzaju obiektu jądrowego, którego dotyczy wniosek;
4)
określenie granic terenu, na którym ma być zlokalizowany obiekt jądrowy.
3. 
Do wniosku inwestor dołącza raport lokalizacyjny.
4. 
Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
5. 
Za wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej inwestor wnosi opłatę w wysokości 198 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.