Art. 32c. - [Prawo uzyskania informacji dotyczących ochrony radiologicznej odnoszących się do jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2023 r.
Art.  32c.  [Prawo uzyskania informacji dotyczących ochrony radiologicznej odnoszących się do jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące]
1. 
Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej - także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.
2. 
Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.