Art. 108e. - [Sprawozdanie z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.623 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r.
Art.  108e.  [Sprawozdanie z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej]
1. 
Minister właściwy do spraw energii opracowuje, co dwa lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji Programu i przedkłada je Radzie Ministrów.
2. 
Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przyjęte przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji Programu.