Nowość Art. 67zi. - [Status prawny, przychody, przeznaczenie środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.
Art.  67zi.  [Status prawny, przychody, przeznaczenie środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych]
1. 
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zwany dalej "Funduszem", jest państwowym funduszem celowym tworzonym w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych.
2. 
Dysponentem Funduszu jest Rzecznik.
3. 
Przychody Funduszu pochodzą z:
1)
odpisu, o którym mowa w art. 97 ust. 3i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)
opłat, o których mowa w art. 67t ust. 4 i art. 67ze ust. 2;
3)
odsetek od zgromadzonych środków;
4)
zwiększenia odpisu, o którym mowa w art. 97 ust. 3j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5)
innych źródeł, w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn.
4. 
Ze środków zgromadzonych w Funduszu są finansowane:
1)
wypłaty świadczeń kompensacyjnych;
2)
zwroty opłat, o których mowa w art. 67t ust. 4 oraz art. 67ze ust. 2;
3)
odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń kompensacyjnych;
4)
koszty bezpośrednio związane z bieżącym funkcjonowaniem Funduszu;
5)
koszty związane z prowadzeniem postępowań oraz obsługi i funkcjonowania Zespołu i Komisji.
5. 
Roczny plan finansowy Funduszu, w terminie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej, opracowuje Rzecznik we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. 
Rzecznik sporządza sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.