Art. 40. - [Delegacja ustawowa - warunki prowadzenia depozytu] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  40.  [Delegacja ustawowa - warunki prowadzenia depozytu]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)
zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
2)
sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,
3)
sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów

- uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39.