Art. 4. - [Zadośćuczynienie pieniężne; suma pieniężna na cel społeczny] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1876 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  4.  [Zadośćuczynienie pieniężne; suma pieniężna na cel społeczny]
1. 
W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
2. 
W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:
1)
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
2)
informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
3)
dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;
4)
zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.