Art. 33. - [Prawo pacjenta do kontaktu z innymi osobami] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  33.  [Prawo pacjenta do kontaktu z innymi osobami]
1. 
Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
2. 
Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.