Art. 27. - [Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  27.  [Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej]
1. 
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)
do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2)
przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3)
przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4)
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5)
na informatycznym nośniku danych.
2. 
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
3. 
Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4. 
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
1)
imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2)
sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3)
zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4)
imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
5)
imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6)
datę udostępnienia dokumentacji medycznej.