Art. 25. - [Treść dokumentacji medycznej] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  25.  [Treść dokumentacji medycznej]
1. 
Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a)
nazwisko i imię (imiona),
b)
datę urodzenia,
c)
oznaczenie płci,
d)
adres miejsca zamieszkania,
e)
numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f)
w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
2)
oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
3)
opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4)
datę sporządzenia.
2. 
W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1.
2a. 
Dokumentacja medyczna może zawierać informację o kwocie środków publicznych należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za udzielenie tych świadczeń pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy.
3. 
Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.