Art. 1. - [Zakres ustawy] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  1.  [Zakres ustawy]

Ustawa określa:

1)
prawa pacjenta;
2)
zasady udostępniania dokumentacji medycznej;
3)
obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta;
4)
tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta;
5)
postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
6) 1
 zasady, wysokość oraz tryb przyznawania świadczenia kompensacyjnego w przypadku zdarzeń medycznych.
1 Art. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1675) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.