Art. 43g. - [Gwarancja udzielona na rzecz konsumenta] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  43g.  [Gwarancja udzielona na rzecz konsumenta]
1. 
Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.
2. 
Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d.