Art. 43a. - [Zakres stosowania przepisów rozdziału; wyłączenie stosowania przepisów k.c.] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  43a.  [Zakres stosowania przepisów rozdziału; wyłączenie stosowania przepisów k.c.]
1. 
W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
2. 
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.