Art. 37. - [Wygaśnięcie umów dodatkowych] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2759 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  37.  [Wygaśnięcie umów dodatkowych]
1. 
W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
2. 
Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.