Art. 36. - [Koszty usług spełnionych przed odstąpieniem od umowy nie ponoszone przez konsumenta] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 6 stycznia 2024 r.
Art.  36.  [Koszty usług spełnionych przed odstąpieniem od umowy nie ponoszone przez konsumenta]

Konsument nie ponosi kosztów:

1)
świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)
przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub
b)
konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
2)
dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
a) 59
 konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 1

albo 2, lub;

b)
konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c)
przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.
59 Art. 36 pkt 2 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2581) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.