Art. 2. - [Definicje ustawowe] - Prawa konsumenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 6 stycznia 2024 r.
Art.  2.  [Definicje ustawowe]

Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1)
umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
2)
umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowę z konsumentem zawartą:
a)
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b)
w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
c)
w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d)
podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami,
e) 4
 podczas pokazu zorganizowanego przez przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to, czy został na niego zorganizowany transport;
3)
lokal przedsiębiorstwa:
a)
miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b)
miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;
4)
trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
4a) 5
 towar - rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;
4b) 6
 trwałość - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;
5)
treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
5a) 7
 usługa cyfrowa - usługę pozwalającą konsumentowi na:
a)
wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b)
wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c)
inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
5b) 8
 towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
5c) 9
 środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
5d) 10
 integracja - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
5e) 11
 kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
5f) 12
 funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
5g) 13
 interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;
5h) 14
 cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą konsument jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - także cyfrowe odwzorowanie wartości;
6)
aukcja publiczna - sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy;
7) 15
 dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679
8) 16
 internetowa platforma handlowa - usługę korzystającą z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:
a)
konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub
b)
osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami;
9) 17
 dostawca internetowej platformy handlowej - przedsiębiorcę, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom, o których mowa w pkt 8, internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.
4 Art. 2 pkt 2 lit. e dodana przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2581) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
5 Art. 2 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
6 Art. 2 pkt 4b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
7 Art. 2 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
8 Art. 2 pkt 5b dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
9 Art. 2 pkt 5c dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
10 Art. 2 pkt 5d dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
11 Art. 2 pkt 5e dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
12 Art. 2 pkt 5f dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
13 Art. 2 pkt 5g dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
14 Art. 2 pkt 5h dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
15 Art. 2 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2581) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
16 Art. 2 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2581) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
17 Art. 2 pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2581) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.