Prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.42.186

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 30 kwietnia 1991 r.
w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24) zarządza się, co następuje:
Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", mają prawo i obowiązki określone w przepisach o pracownikach urzędów państwowych, z wyjątkiem praw i obowiązków przewidzianych wyłącznie dla urzędników państwowych mianowanych.
 
1.
Pracownicy Kasy, z zastrzeżeniem ust. 6, wynagradzani są według zasad przewidzianych dla pracowników urzędów administracji rządowej.
2.
Pracownicy Centrali Kasy wynagradzani są według tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianej dla pracowników urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
3.
Pracownicy oddziałów regionalnych, placówek terenowych i innych jednostek organizacyjnych Kasy wynagradzani są według tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianej dla pracowników pozostałych urzędów administracji rządowej.
4.
Pracownicy zatrudnieni w Kasie na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi wynagradzani są według tabeli przewidzianej dla tych stanowisk w urzędach administracji rządowej.
5.
Pracownikom uprawnionym do dodatku funkcyjnego dodatek ten przysługuje według stawek określonych dla pracowników urzędów administracji rządowej.
6.
Ustala się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników:
1)
Centrali Kasy, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
oddziałów regionalnych, placówek terenowych i innych jednostek organizacyjnych Kasy, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Kasie, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
W razie wypowiedzenia przez Kasę umowy o pracę zawartej na czas nie określony, pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, który bezpośrednio przed podjęciem pracy w Kasie był urzędnikiem państwowym mianowanym, jeżeli przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja jednostki organizacyjnej Kasy lub reorganizacja połączona ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia, a nie jest możliwe przeniesienie pracownika, za jego zgodą, do innej pracy w urzędzie państwowym, pracownikowi temu w okresie między ustaniem zatrudnienia w likwidowanej lub reorganizowanej jednostce a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej przysługuje świadczenie pieniężne, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Świadczenie to nie przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, a w razie gdy były pracownik pobiera zasiłek wychowawczy, chorobowy albo macierzyński, wysokość świadczenia pieniężnego ulega odpowiedniemu obniżeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  3 TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW CENTRALI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat

pracy

123456
1Dyrektor biura (komórki równorzędnej)XIX-XXI10wyższe7
2Naczelny lekarz KasyXIX-XXI10wyższe medyczne

tytuł specjalisty

77
3Wicedyrektor biura (komórki równorzędnej),

główny księgowy Kasy,

rzecznik prasowy

XVIII-XX9wyższe7
główny specjalista do spraw legislacjiXVIII-XX9wyższe prawnicze7
4Radca prezesaXVII-XVIII8wyższe7
5Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa

lekarskiego

XV-XVII6wyższe medyczne

tytuł specjalistyl)

7
6Główny specjalistaXV-XVII6wyższe7
radca prawnyXV-XVII6według odrębnych przepisów
7Starszy specjalistaXIII-XV-wyższe6
starszy projektant,

starszy programista

XII-XV-wyższe6
8Programista,

elektronik

XII-XV-wyższe5
9Specjalista,

projektant,

XII-XIVwyższe4
specjalista do spraw legislacjiXII-XIV-wyższe prawnicze

oraz aplikacja

legislacyjna

2
10Starszy inspektor,

starszy statystyk,

referendarz

XI-XIII-wyższe3
11Administrator sieciX-XIV-wyższe-
X-XIV-średnie3
12Administrator aplikacjiX-XIII-średnie2
13Inspektor,

statystyk,

podreferendarz,

starszy księgowy,

IX-XIIwyższe-
sekretarz: prezesa i jego zastępcyIX-XII-średnie2
referent prawnyIX-XII-wyższe prawnicze-
14Starszy referentVIII-XI-średnie2
księgowy,

sekretarz dyrektora biura

(komórki równorzędnej)

VIII-XI-średnie-
15ReferentVI-IX-średnie-
1) W uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą być zatrudniani lekarze o specjalizacji I stopnia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH I ZAKŁADU POLIGRAFII KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat

pracy

123456
1Dyrektor oddziału/zakładuXVIII-XXI10wyższe7
2Zastępca dyrektora oddziału/zakładu,

główny księgowy

XV-XX9wyższe7
3Lekarze:

lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiego

XV-XVIII7według odrębnych

przepisów

5
lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiegoXIV-XVII6według odrębnych

przepisów

4
4Główny programistaXIV-XVII6wyższe5
5Kierownik placówki terenowejXIII-XVIII7wyższe4
6Rzeczoznawcy budowlani:

starszy rzeczoznawca budowlany

XIII-XVI4wyższe techniczne

i uprawnienia budowlane

5
rzeczoznawca budowlanyXI-XV-wyższe techniczne

i uprawnienia budowlane

-
XI-XVśrednie techniczne

i uprawnienia budowlane

5
7Kierownik wydziałuXII-XV5wyższe3
8Główny specjalistaXII-XV5wyższe3
9Radca prawnyXII-XV5według odrębnych przepisów
10Kierownik referatuXII-XV4wyższe3
11Starszy aprobantXII-XV-wyższe3
12Zastępca kierownika placówki terenowejXII-XVII6wyższe4
13Kierownik samodzielnego referatuXII-XVI5wyższe4
14Starszy specjalista,

starszy projektant,

starszy programista,

starszy informatyk

XII-XV-wyższe3
15Zastępca kierownika wydziałuXI-XIV3wyższe3
16ElektronikXI-XV-wyższe5
17Starszy inspektor ubezpieczeńXI-XV-wyższe2
18Specjalista,

projektant,

programista,

informatyk

XI-XIV-wyższe2
19Starszy inspektor,

starszy rewident,

starszy statystyk,

starszy asystent,

samodzielny księgowy

XI-XIII-wyższe2
XI-XIII-średnie4
20Administrator sieciX-XIV-wyższe-
X-XIV-średnie3
21AprobantX-XIV-wyższe2
IX-XIII-średnie3
22Inspektor ubezpieczeńIX-XIII-wyższe-
IX-XIII-średnie2
23Inspektor,

rewident,

analityk,

statystyk,

starszy księgowy,

starszy redaktor,

asystent,

sekretarz dyrektora oddziału/zakładu

VIII-XII-wyższe-
VIII-XII-średnie2
referent prawny,

referent prawno-administracyjny

VIII-XIIwyższe prawnicze lub administracyjne-
24Starszy referent ubezpieczeńVIII-XII-średnie1
25Młodszy informatyk,

samodzielny referent

VIII-XI-wyższe-
VIII-XI-średnie2
26Referent ubezpieczeńVII-X-średnie-
27Starszy referent,

księgowy,

sekretarka

VI-XI-średnie2
28Referent,

kasjer,

korektor,

młodszy księgowy

V-IX-średnie-

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  5 TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba

lat

pracy

123456
1Kierownik zespołu magazynówX-XII3średnie4
2Starszy kasjerXI-XIII-średnie4
3Serwisant urządzeń elektronicznych i mechanicznychX-XIV-średnie techniczne3
4Kierowca autobusuX-XIwedług odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista,

operator maszyn cyfrowych

X-XI-zasadnicze3
5Kierownik zmianyX-XI3średnie3
starszy magazynier w magazynie technicznym,

starszy kontroler techniczny,

starszy dyspozytor

X-XI-średnie2
6Operator urządzeń elektronicznychIX-XI-średnie-
7Kierownik magazynu,IX-X2średnie3
dyspozytorIX-X-średnie3
sekretarka-maszynistkaIX-X-średnie-
starszy operator urządzeń przygotowania danychVIII-X-średnie2
8Kierowca samochodu ciężarowegowedług odrębnych przepisów
kierowca samochodu dostawczegoIX-Xwedług odrębnych przepisów
mechanik samochodowyIX-X-zasadnicze2
maszynista offsetowyIX-X-zasadnicze2
9Maszynista maszyn offsetowych zwojowych do druku i produkcji składanki

komputerowej

VIII-XIV-średnie techniczne-
VIII-XIV-zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne2
10ZaopatrzeniowiecVIII-XI-średnie-
11Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

introligator,

palacz c.o.

VIII-IX-zasadnicze-
12Kierownik biura podawczego,

kierownik kancelarii głównej,

kierownik kancelarii głównej,

kierownik archiwum

VIII-IX2średnie3
starszy magazynier,

intendent,

starsza maszynistka

VIII-IX--
operator urządzeń przygotowania danychVII-IXśrednie
13Fotograf offsetowy,

introligator przemysłowy,

kopista offsetowy,

maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,

maszynista maszyn typograficznych

arkuszowych,

operator-naświetlacz fotoskładu,

składacz fotoskładu,

składacz ręczny,

montażysta fotoskładu,

montażysta offsetowy

VII-XII-zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne-
14KorektorVII-XI-zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne-
15Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII-według odrębnych przepisów
16Archiwista,

magazynier,

starsza telefonistka,

maszynistka

VII-VIII-średnie-
17Operator urządzeń powielającychVI-VIII-podstawowe oraz

przeszkolenie

18Robotnik magazynowy,

robotnik transportowy

VI-VIII-podstawowe-
19Monter-konserwator maszyn poligraficznychV-XII-zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne-
20Robotnik gospodarczyV-VII-podstawowe-
21TelefonistkaV-VI-podstawowe i umiejętność wykonywania czynności-
22Pomocnik ogólnowydziałowyIV-VI-podstawowe-
23Portier,

dozorca

IV-V-podstawowe-
24SprzątaczkaIII-IV-podstawowe-
25GoniecII-IV-podstawowe-
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1999 r. (Dz.U.99.26.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1999 r. (Dz.U.99.26.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 Załącznik nr 1 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 marca 1999 r. (Dz.U.99.26.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 Załącznik nr 2 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 marca 1999 r. (Dz.U.99.26.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 marca 1999 r. (Dz.U.99.26.236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.