§ 8. - [Zadania szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; zadania podmiotów przyjmujących uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu] - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  8.  [Zadania szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; zadania podmiotów przyjmujących uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu]
1. 
Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:
1)
nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu;
2)
współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
3)
zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków;
4)
akceptuje instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i § 11, wyznaczonych zgodnie z ust. 2 pkt 2 lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej "nauczycielami";
5)
zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom;
6)
zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
7)
przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.
2. 
Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu:
1)
zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, w szczególności:
a)
stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)
odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
c)
pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
d)
nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
e)
dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;
2)
wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w § 10 i § 11;
3)
zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)
nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;
5)
sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową;
6)
współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa w § 3 ust. 2;
7)
powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy;
8)
zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem;
9)
zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanym ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla załóg tych statków.