§ 7. - [Umowa o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą] - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  7.  [Umowa o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą]
1. 
Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej "umową", zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
2. 
Umowa określa:
1)
nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
2)
nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;
3)
zawód, w którym będzie prowadzona praktyczna nauka zawodu;
4)
listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;
5)
formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia - także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców;
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;
7)
prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8;
8)
sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9;
9)
dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 11.
3. 
Do umowy dołącza się program nauczania danego zawodu.
4. 
Pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera z innym podmiotem przyjmującym młodocianego na praktyczną naukę zawodu umowę o zorganizowanie dla młodocianego zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowanych u tego pracodawcy. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.
5. 
W przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:
1)
miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu;
2)
określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;
3)
liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;
4)
terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.