§ 5. - [Maksymalny dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu; organizowanie praktyczne nauki zawodu w systemie zmianowym] - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  5.  [Maksymalny dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu; organizowanie praktyczne nauki zawodu w systemie zmianowym]
1. 
Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców albo w tych indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.
3. 
Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
4. 
Praktyczna nauka zawodu na statkach morskich i śródlądowych może być realizowana przez pełnienie wacht.