§ 3. - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  3. 
1. 
Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę.
2. 
Praktyczna nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.