§ 2. - [Uczniowie i młodociani objęci przepisami rozporządzenia] - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  2.  [Uczniowie i młodociani objęci przepisami rozporządzenia]
1. 
Rozporządzenie stosuje się do uczniów i słuchaczy, zwanych dalej "uczniami", publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, zwanych dalej "szkołami".
2. 
Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego.