§ 1. - [Przedmiot regulacji] - Praktyczna nauka zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.391

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2019 r.
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu;
2)
zakres spraw określonych w umowie zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów lub słuchaczy na praktyczną naukę zawodu;
3)
przeznaczenie środków finansowych, które szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przekazują podmiotom przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;
4)
kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia;
5)
ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.