Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2215

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  98.  [Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub mieszkania albo na nabycie nieruchomości ]
1.  Na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego.
2.  Wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa bezpośrednio wybranej instytucji finansowej.
3.  Wypłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się:
1) w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego - na rachunek bankowy uczestnika PPK lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika PPK wskazany we wniosku;
2) w pozostałych przypadkach - na rachunek bankowy zbywcy praw lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
4.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
1) oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu;
2) zasady i terminy wypłaty;
3) zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:
a) nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,
b) nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.
5.  Uczestnik PPK, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, nie może zawrzeć kolejnej takiej umowy:
1) z tą samą instytucją finansową;
2) z inną instytucją finansową, chyba że umowa ma być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, uczestnik PPK we wniosku o zawarcie umowy składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie, że umowa ta zostaje zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie tej samej inwestycji, w związku z którą zawarł wcześniej umowę z inną instytucją finansową. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7.  Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli uczestnik PPK w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, ma ukończone 45 lat.