Art. 97. - [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.427 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2024 r.
Art.  97.  [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK]
1. 
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:
1)
uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
2)
uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.
2. 
O rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 w zakresie art. 100, instytucja finansowa niezwłocznie informuje podmiot zatrudniający oraz PFR. PFR za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK niezwłocznie informuje inne instytucje finansowe o rozpoczęciu wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK, dla którego instytucje te prowadzą rachunki PPK.
2a. 
Inne instytucje finansowe, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od PFR informacji, o której mowa w ust. 2, informują podmioty zatrudniające, z którymi zawarły umowy o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2.
2b. 
Instytucja finansowa może nie informować podmiotu zatrudniającego, z którym zawarła umowę o zarządzanie PPK, o rozpoczęciu wypłat, o których mowa w ust. 2, jeżeli taką informację przekazała podmiotowi zatrudniającemu w związku z wcześniej otrzymaną od PFR informacją, o której mowa w ust. 2.
3. 
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 lub 2a:
1)
podmiot zatrudniający nie oblicza, nie pobiera ani nie dokonuje wpłat do instytucji finansowej;
2)
dopłaty roczne ani wpłaty powitalne nie są przekazywane.