Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2215

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  97.  [Warunki wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK]
1.  Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:
1) uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.
2.  O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wybrana instytucja finansowa informuje, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia, podmiot zatrudniający.
3.  W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane.