[Dane gromadzone w ewidencji uczestników PPK] - Art. 74. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Dane gromadzone w ewidencji uczestników PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  74.  [Dane gromadzone w ewidencji uczestników PPK]
1. 
Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK.
2. 
Ewidencja uczestników PPK obejmuje:
1)
dane identyfikujące uczestnika PPK;
2)
indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;
3)
oznaczenie wybranej instytucji finansowej lub wybranych instytucji finansowych, w przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;
4)
numery podmiotów zatrudniających, o których mowa w art. 72 pkt 1;
5)
datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;
6)
liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym, zewidencjonowanych na rachunkach PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe dla danego uczestnika PPK, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną i podmiot zatrudniający oraz z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo w podziale na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;
7)
wartość środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, w podziale na poszczególne instytucje prowadzące te rachunki;
8)
datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych albo dzień przeliczenia, liczbę i wartość jednostek rozrachunkowych, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;
9)
informacje na temat wysokości:
a)
wypłat, o których mowa w art. 98,
b)
wypłat, o których mowa w art. 99,
c)
wypłat, o których mowa w art. 100,
d)
wypłat, o których mowa w art. 101,
e)
wypłat transferowych, o których mowa w art. 102,
f)
zwrotów, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 4, art. 86 ust. 2 i art. 105

- w podziale na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nabyte z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych albo na jednostki rozrachunkowe, na które zostały przeliczone wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną, podmiot zatrudniający oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne;

10)
datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji, o której mowa w art. 23 ust. 2;
11)
datę poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w art. 23 ust. 7;
12)
datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 10.