[Udostępnianie PFR nowych lub zmienionych danych ujmowanych we wniosku o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK lub w... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Udostępnianie PFR nowych lub zmienionych danych ujmowanych we wniosku o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK lub w ewidencji uczestników PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  70.  [Udostępnianie PFR nowych lub zmienionych danych ujmowanych we wniosku o wpis umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK lub w ewidencji uczestników PPK]

W przypadku otrzymania nowych danych, o których mowa w art. 69 ust. 2-4 i art. 74 ust. 2, lub w przypadku wystąpienia zmian w zakresie danych udostępnionych PFR, wybrana instytucja finansowa na koniec każdego dnia roboczego udostępnia PFR te dane w postaci elektronicznej.