[Oświadczenie podmiotu przed umieszczeniem w ewidencji PPK; procedura umieszczenia w ewidencji PPK] - Art. 60. - Pracownicze... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Oświadczenie podmiotu przed umieszczeniem w ewidencji PPK; procedura umieszczenia w ewidencji PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  60.  [Oświadczenie podmiotu przed umieszczeniem w ewidencji PPK; procedura umieszczenia w ewidencji PPK]
1. 
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń składa PFR oraz organowi nadzoru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2. 
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1. Do oświadczenia dołącza się także dokumenty, które zgodnie z art. 71 obejmuje ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 62.
3. 
Jeżeli oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, nie zawierają braków, PFR, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK.
4. 
Jeżeli PFR stwierdzi, że oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają braki, wzywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.
5. 
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, PFR pisemnie informuje o braku możliwości umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.
6. 
Od informacji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do organu nadzoru.
7. 
Do odwołania, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695).
8. 
Organ nadzoru po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 6:
1)
umieszcza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń w ewidencji PPK albo
2)
odmawia umieszczenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń w ewidencji PPK.
9. 
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy zgodnie z ust. 2 dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.