[Utworzenie i sposób prowadzenia ewidencji PPK; zadania PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK] - Art. 58. - Pracownicze... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Utworzenie i sposób prowadzenia ewidencji PPK; zadania PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  58.  [Utworzenie i sposób prowadzenia ewidencji PPK; zadania PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK]
1. 
Tworzy się Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwaną dalej "ewidencją PPK".
2. 
Ewidencję PPK prowadzi PFR w systemie teleinformatycznym umożliwiającym przesyłanie i udostępnianie danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 71-74.
3. 
Do zadań PFR w zakresie prowadzenia ewidencji PPK należy w szczególności:
1)
weryfikacja danych, o których mowa w art. 8 ust. 2;
2)
umieszczanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w ewidencji PPK;
3)
udostępnienie informacji o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub zakładach ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK operatorowi portalu PPK, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w celu zamieszczenia tych informacji w portalu PPK, o którym mowa w rozdziale 11;
4)
udostępnienie wykazu towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń umieszczonych w ewidencji PPK organowi nadzoru w celu zamieszczenia na stronie internetowej organu nadzoru;
5)
weryfikacja prawa uczestnika PPK do otrzymania wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, z zastrzeżeniem pkt 6;
6)
weryfikacja, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, o których mowa w art. 34 ust. 3, prawa uczestnika PPK, o którym mowa w art. 27 ust. 2, do otrzymania dopłaty rocznej;
7)
pośrednictwo w przekazywaniu uczestnikom PPK wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej, w tym dokonywanie ustaleń, o których mowa w art. 33 ust. 4.