[Wypełnianie obowiązków ustawowych przez podmiot zatrudniający z siedzibą poza RP za pośrednictwem osoby zatrudnionej] - Art.... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Wypełnianie obowiązków ustawowych przez podmiot zatrudniający z siedzibą poza RP za pośrednictwem osoby zatrudnionej] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  5.  [Wypełnianie obowiązków ustawowych przez podmiot zatrudniający z siedzibą poza RP za pośrednictwem osoby zatrudnionej]

Podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może uzgodnić z osobą zatrudnioną, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że spoczywające na nim obowiązki wynikające z ustawy będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.