Art. 31. - [Wpłata powitalna] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.427 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2024 r.
Art.  31.  [Wpłata powitalna]
1. 
W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, wpłatę powitalną w kwocie równej 250 zł, zwaną dalej "wpłatą powitalną", w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK uczestnika PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto umowę lub umowy o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe jest uczestnikiem PPK, jeżeli w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.
2. 
Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wpłatę powitalną zewidencjonowano już wcześniej na rachunku PPK uczestnika PPK w tym samym lub innym PPK.
4. 
Informację o łącznej liczbie uczestników PPK, o których mowa w ust. 1, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału.
5. 
Informację, o której mowa w ust. 4, sporządza się na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10.
6. 
Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy.
7. 
Wpłata powitalna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.