[Spory sądowe związane z PPK] - Art. 30. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Spory sądowe związane z PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  30.  [Spory sądowe związane z PPK]
1. 
Spory ze stosunków prawnych dotyczące obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK rozstrzygają sądy powszechne. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu uczestnik PPK ma miejsce zamieszkania lub w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu zatrudniającego albo siedziba jego oddziału.
2. 
Prawo wnoszenia powództwa na rzecz uczestników PPK w sprawach, o których mowa w ust. 1, przysługuje także towarzystwu funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczemu towarzystwu emerytalnemu zarządzającym wybraną instytucją finansową lub zakładowi ubezpieczeń będącemu wybraną instytucją finansową.
3. 
Za zgodą uczestnika PPK towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające wybraną instytucją finansową lub zakład ubezpieczeń będący wybraną instytucją finansową może uczestniczyć w postępowaniu przed sądem w sprawach, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego zarządzającego wybraną instytucją finansową lub do zakładu ubezpieczeń będącego wybraną instytucją finansową stosuje się odpowiednio przepisy art. 55-60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.).