[Cele tworzenia PPK; środki w PPK jako własność uczestnika PPK; stosowanie przepisów innych ustaw; zasady obliczania terminów... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Cele tworzenia PPK; środki w PPK jako własność uczestnika PPK; stosowanie przepisów innych ustaw; zasady obliczania terminów ustawowych] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  3.  [Cele tworzenia PPK; środki w PPK jako własność uczestnika PPK; stosowanie przepisów innych ustaw; zasady obliczania terminów ustawowych]
1. 
PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.
2. 
Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem art. 105.
3. 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
4. 
W okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa lub umarzania jednostek rozrachunkowych fundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39, nie dokonuje konwersji, zamian, wypłat, wypłat transferowych lub zwrotów.
5. 
Do terminów, o których mowa w art. 80 ust. 3, art. 81, art. 85 ust. 2 i 4, art. 86 ust. 3, art. 101 ust. 3, art. 102 ust. 4 i art. 105 ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia:
1)
zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 lub art. 39;
2)
przeliczania wpłat do funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, na jednostki rozrachunkowe tego funduszu lub umarzania jednostek rozrachunkowych tego funduszu.