Art. 26. - [Wysokość wpłaty podstawowej oraz wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.46 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2023 r.
Art.  26.  [Wysokość wpłaty podstawowej oraz wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający]
1. 
Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia.
2. 
Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.
3. 
Wpłata dodatkowa, o której mowa w ust. 2, może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Przepisy art. 16 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.
5. 
Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.