Art. 142. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 142. - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  142. 

Do czasu spełnienia przez co najmniej jeden zakład ubezpieczeń określonego w art. 64 ust. 2 wymogu osiągnięcia w ciągu kolejnych 12 miesięcy dodatniej stopy zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będących funduszami zdefiniowanej daty, przejęcie zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej daty, dokonywane zgodnie z art. 64 ust. 2, następuje przez zakład ubezpieczeń, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w okresie poprzednich 3 miesięcy.