[Naruszenie zakazu wynagradzania akwizytorów za nakłanianie podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 110. - [Naruszenie zakazu wynagradzania akwizytorów za nakłanianie podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i zawarcie nowej umowy lub zakazu oferowania korzyści materialnych za zawarcie lub niewypowiedzenie umowy o zarządzanie lub prowadzenie PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  110.  [Naruszenie zakazu wynagradzania akwizytorów za nakłanianie podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i zawarcie nowej umowy lub zakazu oferowania korzyści materialnych za zawarcie lub niewypowiedzenie umowy o zarządzanie lub prowadzenie PPK]
1. 
Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 1, wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, podlega karze grzywny do 1 000 000 zł.
2. 
Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 46 ust. 2, oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych korzyści.