[Elementy umowy o zarządzanie PPK] - Art. 10. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Elementy umowy o zarządzanie PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  10.  [Elementy umowy o zarządzanie PPK]
1. 
Umowa o zarządzanie PPK określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
nazwę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
3)
warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;
4)
warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 2;
5)
warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
6)
wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;
7)
sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
8)
maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;
9)
warunki zmiany umowy;
10)
warunki i okres wypowiedzenia umowy;
11)
warunki dokonywania konwersji lub zamiany.
2. 
W przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń określa także:
1)
wysokość sumy ubezpieczenia;
2)
wysokość składki ochronnej, z zastrzeżeniem art. 49 ust. 2;
3)
brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.