Art. 27. - [Świadczenia emerytalne i rentowe] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.537 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2020 r.
Art.  27.  [Świadczenia emerytalne i rentowe]
1. 
Urzędnikowi państwowemu przysługują świadczenia emerytalne i rentowe na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 4 , z wyjątkiem pracowników państwowych, których uprawnienia w tym zakresie regulują odrębne przepisy.
2. 
W razie rozwiązania z urzędnikiem państwowym stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika, urzędnikowi państwowemu przysługuje emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta - pięćdziesiąt pięć lat i ma wymagany okres zatrudnienia.
3. 
W razie rozwiązania z urzędnikiem państwowym mianowanym stosunku pracy z przyczyn określonych:
1)
w art. 13 ust. 1 pkt 3, o ile urząd nie dysponuje stanowiskiem, o którym mowa w art. 13 ust. 3,
2)
w art. 13 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem wypadku, gdy pracownik odmówi zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w tym przepisie

urzędnikowi temu przysługuje pełna emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta - pięćdziesiąt pięć lat i ma wymagany okres zatrudnienia.

4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.
4 Obecnie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 192 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018.1270), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.