Art. 20. - [Ocena kwalifikacyjna] - Pracownicy urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2290 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2023 r.
Art.  20.  [Ocena kwalifikacyjna]
1. 
Urzędnik państwowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje kierownik urzędu, w którym urzędnik jest zatrudniony, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i zakładowej organizacji związkowej. Dla dokonania tej czynności kierownik urzędu może powołać komisję.
2. 
O treści oceny kwalifikacyjnej kierownik urzędu zawiadamia urzędnika.
3. 
Od oceny kwalifikacyjnej urzędnik państwowy może, w terminie siedmiu dni, odwołać się do kierownika jednostki nadrzędnej nad urzędem. Urzędnik zatrudniony w ministerstwie może odwołać się do ministra.
4. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu ocen urzędników państwowych mianowanych oraz tryb postępowania odwoławczego w tych sprawach.