[Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta] - Art. 8. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  8.  [Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta]
1. 
Pracodawcą wójta jest urząd gminy.
2. 
Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.