[Sekretarz gminy, powiatu, województwa] - Art. 5. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Sekretarz gminy, powiatu, województwa] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  5.  [Sekretarz gminy, powiatu, województwa]
1. 
W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej "sekretarzem".
1a. 
Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.
1b. 
Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21 nie stosuje się.
2. 
Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3. 
Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
4. 
Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
5. 
Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.