[Regulamin wynagradzania] - Art. 39. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Regulamin wynagradzania] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  39.  [Regulamin wynagradzania]
1. 
Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:
1)
wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2)
szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
2. 
Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:
1)
warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
2)
warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.
3. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.