[Zakaz wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami ustawowymi] - Art. 30. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Zakaz wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami ustawowymi] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  30.  [Zakaz wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami ustawowymi]
1. 
Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
2. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.