[Zakaz podległości służbowej między osobami bliskimi] - Art. 26. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Zakaz podległości służbowej między osobami bliskimi] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  26.  [Zakaz podległości służbowej między osobami bliskimi]

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.