[Podstawowe i szczegółowe obowiązki pracownika samorządowego] - Art. 24. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Podstawowe i szczegółowe obowiązki pracownika samorządowego] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  24.  [Podstawowe i szczegółowe obowiązki pracownika samorządowego]
1. 
Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. 
Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)
przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)
wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3)
udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4)
dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5)
zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6)
zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7)
stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.