[Protokół z przeprowadzonego naboru] - Art. 14. - Pracownicy samorządowi. - Dz.U.2022.530 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Protokół z przeprowadzonego naboru] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2022 r.
Art.  14.  [Protokół z przeprowadzonego naboru]
1. 
Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół.
2. 
Protokół zawiera:
1)
określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2, przedstawianych kierownikowi jednostki;
2)
liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
3)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4)
uzasadnienie dokonanego wyboru;
5)
skład komisji przeprowadzającej nabór.