Art. 13. - [Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym] - Pracownicy samorządowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  13.  [Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym]
1. 
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.
2. 
Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
1)
nazwę i adres jednostki;
2)
określenie stanowiska;
3)
określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4)
wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
4a)
informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
4b)
informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
5)
wskazanie wymaganych dokumentów;
6)
określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
2a. 
Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3, określa się w sposób następujący:
1)
wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku;
2)
wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
2b. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
3. 
Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.
4. 
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.