[Okresowe oceny kwalifikacyjne] - Art. 8. - Pracownicy sądów i prokuratury. - Dz.U.2018.577 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Okresowe oceny kwalifikacyjne] - Pracownicy sądów i prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2018 r.
Art.  8.  [Okresowe oceny kwalifikacyjne]
1. 
Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje dyrektor sądu lub prokurator, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej, powoływanej przez dyrektora sądu lub prokuratora.
2. 
Ocena okresowa sporządzana jest na piśmie nie rzadziej niż raz na 24 miesiące i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
3. 
Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez urzędnika lub innego pracownika sądu lub prokuratury powierzonych im obowiązków. Ocenę niezwłocznie doręcza się osobie ocenianej.
4. 
Od oceny służy, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia, sprzeciw do dyrektora sądu lub prokuratora.
5. 
Sprzeciw rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
6. 
W razie uwzględnienia sprzeciwu ocenę okresową zmienia się albo sporządza ponownie.
7. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania przy dokonywaniu ocen urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, mając na uwadze właściwy poziom wykonywanych przez nich obowiązków.